Sport GURU S.A.

Sport GURU – największy sklep dla biegaczy i triathlonistów w Polsce

Projekt
zakończony

19

wspierających

Sport

kategoria

Warszawa

miejscowość

40 zł

cena akcji

10000

liczba akcji

9,09%

procent akcji

Projekt zakończony

do zakończenia

Bierzesz ile zbierzesz

rodzaj oferty
6%
21 200 / 400 000 zł

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.


Spółka pod firmą SPORT GURU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ulicy Janusza Meissnera numer 1/3, lokal 306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533850, posiadającej numer NIP 1132882658, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, niniejszym ogłasza o możliwości zapisywania się na akcje nowej emisji.

Emisja akcji prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Treść statutu Spółki została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 maja 2015 r., numer 92 (4723).

W wyniku emisji akcji, kapitał zakładowy Spółki ulegnie podwyższeniu z kwoty 100.000,00 zł (stu tysięcy złotych) do kwoty od 101.250,00 zł (stu jeden tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych) do 110.000,00 zł (stu dziesięciu tysięcy złotych), tj. o kwotę od 1.250,00 zł (jednego tysiąca dwustu pięćdziesięciu złotych) do 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do 10.000 (dziesięciu tysięcy) niezdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej do 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych). Cena emisyjna jednej akcji wynosi 40,00 zł (czterdzieści złotych).

Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) akcji.

Prawo poboru akcji przez akcjonariuszy Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 27 maja 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „investors.sport-guru.pl”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje nieważność zapisu.

Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w okresie subskrypcji akcji, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „investors.sport-guru.pl”.

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji akcji. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie jednego tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

ZAŁĄCZNIKI

Statut spółki
Formularz zapisu na akcje

Komentarze

Uwaga - każda wersja językowa portalu posiada oddzielne komentarze do projektu. Komentarze zamieszczane na naszym serwisie podlegają Regulaminowi komentowania.

Akceptujemy Bitcoin